REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

TINTAHOME.PL

 


1. Postanowienia ogólne.

 

1.1  Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.tintahome.pl, które w indywidualnych przypadkach podlegają pisemnym negocjacjom;

 

1.2  W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla, Firefox, itd.;

 

1.3  Sprzedawcą i właścicielem sklepu internetowego Tintahome.pl jest firma Tomkar Tomasz Pazera z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Mickiewicza 11/4, NIP 6562222795, REGON 243011840;

 

1.4  Podane w ofercie ceny, są cenami brutto w walucie polskiej.

 

2. Zakupy, płatności i dostawa.

 

2.1  Wszystkie zamówienia w naszym sklepie są zamówieniami z obowiązkiem zapłaty;

2.2  Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;

 

2.3  Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w siedzibie firmy w Dąbrowie Górniczej przy ul. Mickiewicza 11/4 lub w innym ustalonym miejscu;

 

2.4  Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem kuriera zobowiązany jest spełnić następujące warunki:

-          podać dane do wysyłki,

-          dokonać zapłaty

     koszt dostawy: przesyłka kurierska - 14,90 zł, przesyłka kurierska pobraniowa – 19,50 zł

-          podać telefon kontaktowy, który na życzenie klienta będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą,

 

       Przelew powinien zostać dokonany w terminie 2 dni od daty złożenia zamówienia na konto:

 

       ING Bank Śląski S.A.

       Nr konta: 33 1050 1360 1000 0092 2549 2652

 

2.5  W tytule płatności proszę wpisać numer zamówienia;

 

2.6  Czas realizacji zamówienia to maksymalnie 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedającego;

 

2.7  Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy, aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad;

 

2.8  Za dowód zakupu uważany jest paragon dołączony do zakupu lub na życzenie klienta faktura VAT.

 

3. Odstąpienie od umowy.

 

3.1 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować sprzedawcę, tj. Tomkar Tomasz Pazera, ul. Mickiewicza 11/4, 41-300 Dąbrowa Górnicza, tel. 794 118 693, adres e-mail: biuro@tintahome.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który dostępny jest poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

3.2 Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przelewem na wskazane przez Państwa konto.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

3.3 Zgodnie z art. 34 Ustawy o prawach konsumenta:

1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy;

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (chyba że zachodzi przypadek określony w art. 34 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta);

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

3.4 Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

 

4. Reklamacja

 

4.1 Reklamację prosimy zgłaszać pisemnie na adres Tomkar Tomasz Pazera, ul. Mickiewicza 11/4, 41-300 Dąbrowa Górnicza;

 

4.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy konsumenckiej, na podstawie rękojmi, czy korzystając z gwarancji, a ponadto prosimy o opisanie:  

-          zgłoszenie wady (usterki),

-          roszczenie,

-          dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową);

 

4.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni;

 

4.4 Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objętą gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.

 

5. Postanowienia końcowe.

 

5.1  Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);

 

5.2  Niniejszy regulamin sprzedawca może wysłać do kupującego drogą elektroniczną w formie PDF;

 

5.3  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (oraz kodeksu postępowania cywilnego), a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;

 

5.4  W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub trwale zmodyfikowane.;

 

5.5  Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24:

1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:

1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,

2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,

3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:

1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,

2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1;

 

5.6  W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego;


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Adresat: Tomkar Tomasz Pazera, ul. Mickiewicza 11/4, 41-300 Dąbrowa Górnicza

              

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zakupu następującej/następujących rzecz/y(*) :

 

– Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*) ………………………………………….;

 

– Imię i nazwisko klienta ……………………………………………………………………………………………………....;

 

– Adres klienta ……………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………….;

 

Numer konta bankowego klienta ……………………………………………………………………………………………………....;

Podpis klienta:

 

………………………………………………………………………………………………….

 

Data …………………………………

 

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić