Regulamin sklepu

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TINTAHOME.PL 

 

 1. Postanowienia ogólne.
 • Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym tintahome.pl, które w indywidualnych przypadkach podlegają pisemnym negocjacją;
 • W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla, Firefox, itd.;
 • Sprzedawcą i właścicielem sklepu internetowego Tintahome.pl jest firma Tomkar Tomasz Pazera z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Mickiewicza 11/4, NIP 6562222795, REGON 243011840;
 • Podane w ofercie ceny, są cenami brutto w walucie polskiej.
 • Kontakt ze sklepem możliwy jest: drogą mailową - biuro@tintahome.pl, telefonicznie - 794118693 oraz listowie na adres siedziby firmy.

 

 1. Zakupy, płatności i dostawa.
 • Wszystkie zamówienia w naszym sklepie są zamówieniami z obowiązkiem zapłaty;
 • Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;
 • Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem kuriera zobowiązany jest spełnić następujące warunki:

             - podać dane do wysyłki,

             - dokonać zapłaty

         koszt dostawy:

          przesyłka kurierska - 14,90 zł

          kurierska pobraniowa – 19,50 zł

          paczkomaty - 12,90 zł

          paczkomaty pobranie - 16,50 zł

             - podać telefon kontaktowy, który będzie przekazany kurierowi;

 • Przelew powinien zostać dokonany w terminie 2 dni o daty złożenia zamówienia na konto:

            ING Bank Śląski S.A.

            Nr konta: 33 1050 1360 1000 0092 2549 2652

 • W tytule płatności proszę wpisać numer zamówienia;
 • Czas realizacji zamówienia to maksymalnie 5 dni roboczych. Jeżeli sposobem płatności jest przedpłata, wówczas czas realizacji liczy się od następnego dnia roboczego od dnia zaksięgowania wpłaty. Jeśli sposobem płatności jest przesyłka pobraniowa, wówczas czas realizacji liczy się od następnego dnia roboczego, następującego po dniu, w którym zostało złożone zamówienie.
 • Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy, aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad;
 • Dowodem zakupu towaru jest paragon fiskalny lub na życzenie klienta faktura VAT.

 

 1. Odstąpienie od umowy.
 • Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować sprzedawcę, tj. Tomkar Tomasz Pazera, ul. Mickiewicza 11/4, 41-300 Dąbrowa Górnicza, tel. 793 666 125, adres email: biuro@tintahome.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który dostępny jest poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Zwrotu płatności dokonamy przelewem na wskazane przez Państwa konto. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Zgodnie z art. 34 Ustawy o prawach konsumenta:
 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy; Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (chyba że zachodzi przypadek określony w art. 34 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta);
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

 

 1. Reklamacje
 • Sprzedający ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 • Wobec klientów będących konsumentami i przedsiębiorcami na prawach konsumenta sprzedawca ponosi odpowiedzialnośc za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.
 • Wobec klientów będących przedsiębiorcami sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
 • Reklamacje prosimy zgłaszać pisemnie na adres Tomkar Tomasz Pazera, ul. Mickiewicza 11/4, 41-300 Dąbrowa Górnicza;
 • W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy konsumenckiej, na podstawie rękojmi,  czy korzystając z gwarancji, a ponadto prosimy o opisanie:  
 1. zgłoszenie wady (usterki),
 2. roszczenie,
 3. dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową);
 • Do każdej reklamacji ustosunkujemy się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni;
 • Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objętą gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.

 

 1. Poufność i ochrona prywatności.
 • Firma Tomkar Tomasz Pazera, jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody;
 • Kupujący dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Tomkar Tomasz Pazera, danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży towarów zawieranej poprzez przyjęcie zamówienia oraz ich przetwarzania dla potrzeb związanych z realizacją Umowy, a jeżeli wyrazi zgodę poprzez formularz, również dla celów marketingowo-promocyjnych przez Sklep zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883).
  Zgoda w zakresie celów marketingowo-promocyjnych obejmuje w szczególności zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych w formie elektronicznej i papierowej.
 • Kupujący oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:
 1. prawie wglądu do jego danych oraz ich aktualizowania i poprawiania,
 2. adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych,
 3. przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy Sklepu Internetowego oraz jednorazowo przewoźnicy w celu dostarczenia zamówienia lub operatorzy płatności w celu obsługi płatności dla konkretnego zamówienia;
 4. żądania usunięcia danych;

 

 1. Polityka dotycząca wykorzystywania plików Cookies

 

Niniejszy rozdział określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies.

 • Rodzaje wykorzystywanych Cookies; Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą niemożliwe jest przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. Administrator może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z Cookies. W niniejszym dokumencie informacje dotyczące Cookies maja zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies. Cookies sesyjne są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Cookies trwałe są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powodują ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies;
 • Cele w jakich wykorzystywane są Cookies. Administrator wykorzystuje Cookies własne w następujących celach:
 1. Konfiguracji serwisu - rozpoznania Urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednie wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb, rozmiaru czcionki, wyglądu strony.
 2. Uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewniania sesji - utrzymania sesji po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła -poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
 3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 4. Zapamiętania lokalizacji Użytkownika - poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności - tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, z których stron Serwisu i w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości - tworzenia anonimowych statystyk, które pozwalają na klasyfikację Użytkowników Serwisu i dostosowania stron do antycypowanych preferencji Użytkowników.
 6. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu oraz jego danych i treści.
 7. Cookies własne mogą być zamieszczane w Urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
 • Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies: Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmian za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

 1. Postanowienia końcowe.
 • Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);
 • Niniejszy regulamin sprzedawca może wysłać do kupującego drogą elektroniczną w formie PDF;
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (oraz kodeksu postępowania cywilnego), a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;
 • W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub trwale zmodyfikowane.;
 • Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24:
 1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:
 2. adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,
 3. celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
 4. prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 5. dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.
 6. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:
 7. przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,
 8. osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1;
 • W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego;

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: Tomkar Tomasz Pazera, ul. Mickiewicza 11/4, 41-300 Dąbrowa Górnicza

           

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/następujących rzecz/y(*) / umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących

rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

 

– Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*)  ……………………….;

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………..;

 

– Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………….;

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

………………………………………………………………………………………………….

 

 Data …………………………………

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl